تبلیغات
دوم دبستان براری سما 92-91 - علوم (جدول)

جدول شماره یک علوم


 

 

هلو از میوه های ------دانه است. ►

 

 

 

 

غذای گیاهان در آن است. ►

 

 

 

 

 

از گل به وجود می آید

 

 

 

 

 

 

در اوایل بهار درختان پر از -----------می شوند

 

 

 

 

 

 

 

از میوه های تک دانه ای است. ►

 

 

 

 

 

 

 

 

از میوه های چند دانه ای است.

 

 

 

 

 

 

 

دانه ها را از روی ------ ،شکل و رنگ تقسیم بندی می کنیم. ►

 

 

 

 

 

از گیاهانی است که ریشه ی آن خوراکی است. ►

 

 

 

 

 

گیاه  یک موجود -----------است. ►

 

 

 

 

از دانه های یک قسمتی است

 

 

 

دانه ی  لوبیا و نخود--------قسمتی است. ►

 

 

 

 

 

 

از کاشتن دانه ی لوبیا به وجود می آید.►

گیاهان غذای خود را به وسیله ی آن از خاک به دست می آورند

 

 

 

گیاهان برای رشد خود  به آن  احتیاج دارند. ►

از دانه های یک قسمتی است

 

 

 

میوه ای تک دانه است  اما هلو نیست. ►

گیاهان با آن نفس می کشند.

 

 

 

هندوانه و سیب -------دانه هستند►

زردآلوو گیلاس

------دانه هستند.

جدول شماره یک * علوم *  

 

نام ونام خانوادگی: