تبلیغات
دوم دبستان براری سما 92-91 - ریاضی (جدول)

عددهای قبل و بعد را بنویس

نام و نام خانوادگی:

۵۲

 

 

 

 

 

 

 

 

۴۳

 

۶۲

 

 

 

 

 

 

۵۵

 

 

 

۷٨

 

 

 

 

۷۳

 

 

 

 

 

١۰١

 

 

٩٨

 

 

 

 

 

 

 

١۲۳

١۲۲

 

 

 

 

 

 

 

 

١٩٩

١٩٨

 

 


 

 

 

 

۲۶۲

 

 

۲٥٩

 

 

 

 

 

۳۴۴

 

 

 

 

۳۳٩

 

 

 

۴۶٢

 

 

 

 

 

 

۴۵۵

 

۵۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 

۴٩۱